คลังเก็บหมวดหมู่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

งานและพลังงาน

งานและพลังงาน ตัวชี้วัด 7. อธิบายงานพลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์พลังงาน และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเหล่านี้ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  …….ความหมายของงานที่เราจะได้เรียนต่อไปนี้ จะมีความหมายแตกต่างไปจากงานที่เราได้คุ้นเคยในการออกแรงอาจมีงานเกิดขึ้นหรือไม่เกิดเลยก็ได้ และยังพบอีกว่า ถ้าแนวของแรงมากระทำต่อวัตถุกับแนวของการกระจัดทำมุมต่างกันไป ก็จะส่งผลทำให้งานแตกต่างกันไปด้วย ……. งานเป็นปริมาณสเกลาร์ สามารถคำนวณหาได้จากผลคูณของแรงหรือองค์ประกอบของแรงกับขนาดของการกระจัดที่อยู่ในแนวเดียวกัน มีหน่วยเป็นจูล กรณีที่แรงตั้งฉากกับการกระจัดงานจะมีค่าเป็นศูนย์หรือไม่มีงานเกิดขึ้น เพราะไม่มีองค์ประกอบของแรงในทิศทางเดียวกับการกระจัด เมื่อหาค่าของงานตามนิยามค่าที่ได้จึงมีค่าเป็นศูนย์

Rate this:

โพสท์ใน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ | 10 ความเห็น

คิดวิทย์ – Thai PBS

คิดวิทย์ – Thai PBS.

Rate this:

โพสท์ใน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ | ใส่ความเห็น

แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ

ตัวชี้วัด ๑. อธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่ทำต่อวัตถุ ๒. ทดลองและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ๓. ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลวที่กระทำต่อวัตถุ ๔. ทดลองและอธิบายความแตกต่างระหว่างแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทานจลน์และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ๕. ทดลองและวิเคราะห์โมเมนต์ของแรงและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ๖.  สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นแนวตรงและแนวโค้ง สาระสำคัญ วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เปลี่ยนแปลง เป็นการเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง เมื่อแรงลัพธ์มีค่าไม่เท่ากับศูนย์กระทำต่อวัตถุวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งซึ่งมีทิศทางเดียวกับแรงลัพธ์  ทุกแรงกิริยาจะมีแรงปฏิกิริยาโต้ตอบด้วยขนาดของแรงเท่ากัน แต่มีทิศทางตรงข้าม  ความรู้เรื่องแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยานำไปใช้อธิบาย สิ่งต่างๆ ได้ เช่น บั้งไฟ ชักเย่อ  แรงพยุง คือ แรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุมีค่าเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเท่ากับส่วนที่จมของวัตถุ  ของเหลวที่มีความหนาแน่นมากจะมีแรงพยุงมาก  วัตถุที่ลอยได้ในของเหลวจะมีความหนาแน่นน้อยกว่าความหนาแน่นของของเหลว  แรงเสียดทานสถิตเป็นแรงเสียดทานที่กระทำต่อวัตถุขณะหยุดนิ่ง  ส่วนแรงเสียดทานจลน์เป็นแรงเสียดทานที่กระทำต่อวัตถุขณะเคลื่อนที่  การเพิ่มแรงเสียดทาน เช่น การออกแบบพื้นรองเท้าเพื่อกันลื่น  การลดแรงเสียดทาน เช่น การใช้น้ำมัน    หล่อลื่นที่จุดหมุน … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

โพสท์ใน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ | 179 ความเห็น

เอกภพ

สาระการเรียนรู้ 1. เอกภพ 2. ระบบสุริยะ 3. มองท้องฟ้าด้วยกล้องโทรทรรศน์ 4. เทคโนโลยีอวกาศ ตัวชี้วัด 1. สืบค้นข้อมูลและอธิบายส่วนประกอบของระบบสุริยะและปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ และผลต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก 2.ระบุตำแหน่งและอธิบายลักษณะของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 3. สืบค้นข้อมูลและอธิบายส่วนประกอบของกาแล็กซีและเอกภพ 4. อ่านแผนที่ดาว สังเกตและอธิบายกลุ่มดาวฤกษ์และยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จาก ตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์ 5. สืบค้นข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้สำรวจอวกาศ วัตถุท้องฟ้า  สภาวะอากาศ    ทรัพยากรธรรมชาติ   และที่ใช้ในการสื่อสาร การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 1. มีระเบียบวินัยในตนเอง 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีความเมตตากรุณา 4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต 5. มีมารยาท สมกับความเป็นไทย … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

โพสท์ใน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ | 321 ความเห็น

อิเล็กทรอนิกส์

สาระการเรียนรู้ 1. อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคเบื้องต้น 2. วงจรอิเล็คทรอนิคและการต่อวงจร ตัวชี้วัด ๑. อธิบายตัวต้านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์ และทดลองต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นที่มีทรานซิสเตอร์ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 1.  มีระเบียบวินัยในตนเอง 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีความเมตตากรุณา 4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต 5. มีมารยาท สมกับความเป็นไทย 6. ใช้สิ่งของและทรัพย์สินอย่างประหยัด ทั้งของตนเองและสังคม กระบวนการจัดการเรียนรู้ 1. กระบวนการทดลอง 2. การสืบค้นข้อมูล 3. กระบวนการคิด สาระสำคัญ วงจรอิเล็คทรอนิกส์ คือวงจรที่ประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เช่น ตัวต้านทานไดโอด ทรานซิสเตอร์ … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

โพสท์ใน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ | 35 ความเห็น

ไฟฟ้า

ตัวชี้วัด ๑. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ๒. คำนวณพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ๓. สังเกตและอภิปรายการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้องปลอดภัย และประหยัด สาระสำคัญ …….นักวิทยาศาสตร์ชาวกรีกเป็นผู้ค้นพบไฟฟ้าโดยการนำเอาแท่งอำพันถูกับผ้าขนสัตว์ แท่งอำพันจะมีอำนาจดูดสิ่งของต่างๆที่เบาๆได้ เขาจึงให้ชื่ออำนาจนี้ว่า ไฟฟ้า หรือ อิเล็คตรอน ทาลีสสรุปผลการทดลองว่าเกิดจากการถ่ายเทอิเล็คตรอนของวัตถุจากชนิดหนึ่ง ไปสู่วัตถุอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับประจุไฟฟ้าโดยตรง นั่นคืออะตอมของธาตุแต่ละชนิดจะประกอบด้วยโปรตอนที่เป็นประจุไฟฟ้าบวก และอิเล็คตรอนที่เป็นประจุไฟฟ้าลบในจำนวนเท่ากันทำให้ธาตุนั้นมีสภาพเป็นกลาง  แต่ถ้านำวัตถุมาเสียดสีกันจะเกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้าทำให้วัตถุแสดงอำนาจไฟฟ้าออกมาได้ การค้นพบไฟฟ้า การทดลองเรื่องไฟฟ้าสถิต สารคดี เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต การผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างง่าย บทเรียน มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เซลล์ไฟฟ้าเคมี ไฟฟ้าจากเซลล์สุริยะ         เซลล์สุริยะ ( Solar Cell )    … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

โพสท์ใน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ | 444 ความเห็น

ระบบนิเวศ

หน่วยการเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศ เป็นเรื่องที่ศึกษาเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆที่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศ มีความสัมพันธ์กับสภาพภูมิอากาศ   สภาพภูมิประเทศและ องค์ประกอบโดยรวม ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ จึงมีความหลากหลายในรูปแบบ ทำให้เกิดระบบนิเวศที่มีลักษณะแตกต่างกันไป ระบบนิเวศ เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง โดยสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กันอย่างหลากหลายเช่น ในทะเลสาบ หุบเขา หนอง บึง ท้องนา ป่าไม้ แผนการจัดการเรียนรู้ สวัสดีค่ะ ช่วงหยุดยาว 4 วัน ครูได้มีโอกาสไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติไทรงาม และอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เก็บภาพสวยๆมาฝากเป็นภาพระบบนิเวศในป่า อยากให้นักเรียนแสดงความเห็นเก็บแต้มตะแนนกันว่าภาพแต่ละภาพมีความสัมพันธ์แบบใด โดยใช้ความรู้ที่เรียนมา ภาพละ 1 คะแนนมีทั้งหมด 19 ภาพ ใครตอบถูกทุกภาพรับไปเลย 20 คะแนนค่ะ ทัศนศึกษาออนไลน์ไปกับ สสวท. https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%97/184027318303192?hc_location=stream ใบงานเรื่องการสำรวจระบบนิเวศภายในบ้าน … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

โพสท์ใน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ | 229 ความเห็น

วิทยาศาสตร์ ม.3

Rate this:

โพสท์ใน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ | ใส่ความเห็น