คลังเก็บรายเดือน: พฤษภาคม 2011

แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ

ตัวชี้วัด ๑. อธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่ทำต่อวัตถุ ๒. ทดลองและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ๓. ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลวที่กระทำต่อวัตถุ ๔. ทดลองและอธิบายความแตกต่างระหว่างแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทานจลน์และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ๕. ทดลองและวิเคราะห์โมเมนต์ของแรงและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ๖.  สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นแนวตรงและแนวโค้ง สาระสำคัญ วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เปลี่ยนแปลง เป็นการเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง เมื่อแรงลัพธ์มีค่าไม่เท่ากับศูนย์กระทำต่อวัตถุวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งซึ่งมีทิศทางเดียวกับแรงลัพธ์  ทุกแรงกิริยาจะมีแรงปฏิกิริยาโต้ตอบด้วยขนาดของแรงเท่ากัน แต่มีทิศทางตรงข้าม  ความรู้เรื่องแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยานำไปใช้อธิบาย สิ่งต่างๆ ได้ เช่น บั้งไฟ ชักเย่อ  แรงพยุง คือ แรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุมีค่าเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเท่ากับส่วนที่จมของวัตถุ  ของเหลวที่มีความหนาแน่นมากจะมีแรงพยุงมาก  วัตถุที่ลอยได้ในของเหลวจะมีความหนาแน่นน้อยกว่าความหนาแน่นของของเหลว  แรงเสียดทานสถิตเป็นแรงเสียดทานที่กระทำต่อวัตถุขณะหยุดนิ่ง  ส่วนแรงเสียดทานจลน์เป็นแรงเสียดทานที่กระทำต่อวัตถุขณะเคลื่อนที่  การเพิ่มแรงเสียดทาน เช่น การออกแบบพื้นรองเท้าเพื่อกันลื่น  การลดแรงเสียดทาน เช่น การใช้น้ำมัน    หล่อลื่นที่จุดหมุน … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

โพสท์ใน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ | 179 ความเห็น