ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ข้อสอบกลางภาคข้อสอบม.6เรื่องทรัพยากรฯ…..สวัสดีค่ะ นักเรียน ม. 6 ทุกคนที่ลงเรียนวิชาเพิ่มเติมกับครูในเทอมนี้ วิชานี้เป็นวิชาที่ง่ายๆ จริงๆแล้วนักเรียนเรียนเรื่องนี้มาตั้งแต่ชั้นประถม นักเรียนรู้ว่าทรัพยากรธรรมชาติคืออะไร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง จะอนุรักษ์ได้อย่างไร ดังนั้นในเทอมนี้ครูจึงอยากเพิ่มเติมความตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ที่นับวันจะยิ่งเลวร้ายมากเพิ่มขึ้นทุกปี นักเรียนคงประจักษ์ชัดแล้วว่า ในปัจจุบันนี้ ข่าวคราวเกี่ยวกับภัยธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ อากาศที่ร้อนจัดในปีนี้ นักเรียนก็ได้สัมผัสแล้ว ใครล่ะจะเป็นผู้แก้ปัญหาเหล่านี้ ประเทศมหาอำนาจ หน่วยงานของรัฐบาล กลุ่มมวลชน หรือตัวเราเอง
….ครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหา ถึงแม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆก็ตาม

คำ ชี้แจง
ให้นัก เรียนอ่านสรุปความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรต่างๆ ตามหัวข้อที่ครูสรุปไว้ให้ หลังจากที่เราเรียนจบในห้องเรียนแล้ว  ซึ่งในบางเรื่องจะมีคำถามให้นักเรียนคิด และแสดงความคิดเห็น

สรุป ความรู้เรื่องทรัพยากรน้ำ

สรุป ความรู้เรื่องทรัพยากรป่าไม้

รุปความ รู้เรื่องทรัพยากรดิน

สรุป ความรู้เรื่องทรัพยากรสัตว์ป่า

สรุป ความรู้เรื่องทรัพยากรแร่ธาตุ

สรุป ความรู้เรื่องทรัพยากรพลังงาน

สังเคราะห์ความคิด

จากการศึกษาเนื้อหา และทำกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาทั้งหมด เนื้อหาสุดท้ายนี้ ให้นักเรียนลิงค์เข้าไปบล็อก scimaxx ที่อยู่ด้านข้าง แล้วเข้าไปทำกิจกรรมที่ 1 2 และ 3 โดยครูจะเข้าไปอ่านการแสดงความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ของนักเรียน และจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหาทั้งหมด ให้นักเรียนนำความรู้มาสังเคราะห์ แล้วสร้างเป็นบทละครที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  และนำเสนอละครบนเวทีการแสดงในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 18 สิงหาคม 2553 นี้

ตัวอย่างข้อสอบ

-. ในชีวิตของนักเรียนมีความเกี่ยวพันกับทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลืองมากกว่าหรือน้อยกว่าธรรมชาติหมุนเวียน

ก.       หมุนเวียนมากกว่าสิ้นเปลือง               ข. สิ้นเปลืองมากกว่าหมุนเวียน

ข.       หมุนเวียนเท่ากับสิ้นเปลือง                  ง. แล้วแต่วัยและอาชีพของคน

-. การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้นักเรียนมีแนวคิดว่ารัฐบาลควรมีมาตรการในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง

ก.    ถอนสัมปทานการทำป่าไม้ให้หมด

ข.    ดูแลการตัดไม้และปลูกป่าทดแทนให้เป็นไปอย่างสมดุล

ค.    ห้ามสร้างเขื่อนเก็บน้ำเพราะต้องตัดไม้ในบริเวณน้ำท่วม

ง.     ห้ามการทำเหมืองแร่ในบริเวณป่าสงวน

-วิธีการอนุรักษ์สัตว์ป่าขอใดเหมาะสมกับนักเรียนมากที่สุด

ก. นำสัตว์ป่าเลี้ยงในบ้าน                                          ข. ไม่ซื้อและเลิกบริโภคเนื้อสัตว์ทุกชนิด

ค. ร่วมรณรงค์ตัดไม้ทำลายและล่าสัตว์ป่า               ง. แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการกับผู้ค้าสัตว์ป่า

– ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้สัตว์ป่าสูญพันธ์

ก. การล่าสัตว์ป่าเป็นอาหารของมนุษย์                ข. การล่ากันเองของสัตว์ป่าเพื่อเป็นอาหาร

ค. ความแปรปรวนอย่างกะทันหันของสภาพภูมิประเทศ   ง. ความแปรปรวนอย่างกะทันหันของภูมิอากาศ

– ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์

1. การล่าสัตว์ป่าเป็นอาหารของมนุษย์                2. การล่ากันเองของสัตว์ป่าเพื่อเป็นอาหาร

3. ความแปรปรวนอย่างกะทันหันของสภาพภูมิประเทศ   4. ความแปรปรวนอย่างกะทันหันของภูมิอากาศ

– ในประเทศที่กำลังพัฒนาสาเหตุที่ทำให้เกิดความหายนะจากภัยธรรมชาติมักเป็นไปอย่างรุนแรง ทั้งนี้เป็นเพราะเหตุใด

1. ไม่มีการเตรียมการป้องกันที่ดี                2.“ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่มีแบบแผน

3. ประชากรยากจนและด้อยการศึกษา          4. ประเทศเหล่านั้นอยู่ในเขตที่มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างรุนแรง

ปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นอย่างมากมาย สาเหตุสำคัญประการหนึ่งก็คือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่รู้คุณค่า นักเรียนในฐานะที่เป็นผู้มีการศึกษา ให้นักเรียนเสนอแนวคิดการใช้ทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้  อย่างฉลาด ไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม  (ควรตอบให้เหมาะสมกับคะแนน)

สอบแก้ตัวสำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน

นักเรียนชั้น ม. 6 ที่สอบกลางภาคไม่ผ่าน ครูได้นำข้อสอบมาลงไว้ให้แล้วนะคะ ให้นักเรียนหาคำตอบที่ถูกต้องที่สุดในแต่ละข้อ ส่วนข้อสอบอัตนัย แสดงความคิดเห็นหน่อยนะคะทั้งหมดทั้งมวลทำลงในสมุดนะคะ

—->ข้อสอบกลางภาค

Advertisements

เกี่ยวกับ jiraporn07

I'm teacher.
ข้อความนี้ถูกเขียนใน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับที่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  1. นิรนาม พูดว่า:

    ขอเฉลยข้อสอบกลางภาคด้วยค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s