รวมข้อสอบ


2

1. ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 1

https://docs.google.com/a/fkk.ac.th/forms/d/1LeYwMGOC4QzunriKrXX_X4JlxQpi0hPtcufPqfIxzGo/edit

2. ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2

https://docs.google.com/a/fkk.ac.th/forms/d/1o3U2triWpXWajM7Dcx2K6afQq_cceYUAqtWAgC2Eowg/edit

3.ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 3

https://goo.gl/forms/MLLroXIPFd8fbUPH2

4.ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 4

https://docs.google.com/a/fkk.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSd8dmndb7Ak9dn6XpSs-LQpV0sqDagL8S-OXX9aBH0ixOTeDA/viewform

5.ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 5

https://docs.google.com/a/fkk.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSdkEedCpdxkx6gJeq7EEYaNCb-Lkrds49pmgg1C4pTYr04FPQ/viewform

6.ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่6

https://docs.google.com/a/fkk.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSdIOZAZLidpO85UEP6ZGv4WFc-zFf3vDGMC2ygdFvkkbilktA/viewform

7.ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 7

https://docs.google.com/a/fkk.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSd8Uqc7Mdn2NZ6ioKhq9yuDXCyCoNNiRsLPLPXPKlMkMExj6w/viewform

8.ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 8

https://docs.google.com/a/fkk.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLScOp8UZ4ufHHvJdFORge6RzcMSZgzg7tRgmOuR4ccl0SDCm7Q/viewform

9.ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 9

https://docs.google.com/a/fkk.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSdJ3C3yhpdIc5cPEztw2ERHf45kSIz6GUVnHASM3LpsI0x9hg/viewform

10.ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 10

https://docs.google.com/a/fkk.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSfZYE842xPN1i-YzuXXLRhBrmCWA-i_i83RiqXCb5EwNwG0SA/viewform

11. ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 11

https://docs.google.com/a/fkk.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSdts4GjwRp0fTTU3L0Ic9seL4JRVbkPGStuQv2_tZHcNtUptA/viewform

12.ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 12

https://docs.google.com/a/fkk.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLScslbdsAm2yBWpiME4lN7lurQdCLhFkQiJt_hpf2BUEQ8h9Jg/viewform

13.ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 13

https://docs.google.com/a/fkk.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSdG9i-TTLGzYOa1yFwQCcjIJ8M8AJ831bbfdTnhkDiNBKOPpg/viewform

14.ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 14

https://docs.google.com/a/fkk.ac.th/forms/d/1sRxDnRYJC5uO5WoXBe46_Zh0bd7IiUrBD9m36YoNEHw/viewform?chromeless=1&edit_requested=true

15.ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 15

 https://docs.google.com/a/fkk.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSfkggP7gcF-dc3_WWrYLoa8EbLNGoErRjD-A47xwyWhw05LmQ/viewform

16.ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 16

https://docs.google.com/a/fkk.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSdrad-MeGQp0SSWQCx-20qQfj15OepI6j7m-SYp2iO41NnjSw/viewform

17.ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 17

https://docs.google.com/a/fkk.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSeFMXB0olP09cnicqBT3x7coIe0O1g1odC-r7oyxpl07kF42Q/viewform

18.ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 18

https://docs.google.com/a/fkk.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSdi5m_X5jKHZEj4AMoM788tDPDyLwc-Zlhwam7GU9nJB_lOEA/viewform

19.ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 19

https://docs.google.com/a/fkk.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSeMBxJA3SXfEvhG_02wcV0xYXKUBz79cTPw7rXzGfgoWskpKA/viewform

20.ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 20

https://docs.google.com/a/fkk.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSfH849Ht7vfSTYK2XHEslknWEK6np5hp6NIuQDcilVNerIn9A/viewform?c=0&w=1

21.ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 21

https://docs.google.com/a/fkk.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSch2kNP-XStbXhcZyaAOd1dfvwnIYl-8iN-hFn_hVR5YJ9tQw/viewform

22.ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 22

https://docs.google.com/a/fkk.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSfCcDXPnEBj9H19kAjn1KTwqcWsi9VYsfa0CULS9loolMmg1w/viewform

23.ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 23

https://docs.google.com/a/fkk.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLScKoaIfSfXJhN_xrhRHQfnPxv_xf9yMElhdlZ8CRqlxbGz-SQ/viewform

24.ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 24

https://docs.google.com/a/fkk.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLScJScqyWAdn8gBlsGMqRFFI76fLZwfQemga52YgnZslBsysjw/viewform

25.ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 25

 https://docs.google.com/a/fkk.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLScuGNnKuryub-VcVI23mHrs4hn8yCrvUK4RuLQwS1BaqFTSCw/viewform

26.ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 26

https://docs.google.com/a/fkk.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSelFd6qYRP3DOwOuCOxt4HD5I0aviN8bMDJpbwLSQOmYeo6-w/viewform

27.ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 27

https://docs.google.com/a/fkk.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLScNgfuZdbCghz28Ms3rLuKODGOO_l8MVxM82SQPQMYNa8Y2tQ/viewform

28.ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 28

https://docs.google.com/a/fkk.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSePHosksMCGKaMM9N2jA_qnvl9evKnh_VrpvrVBhviSgCMHYA/viewform

29.ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 29

 https://docs.google.com/a/fkk.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLScci221eoCeqHpzxnW_g2DPlue5XBrCFsJ5FrZ6E8Lod94s_Q/viewform

30.ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 30

https://docs.google.com/a/fkk.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSeOPOqWW6IUlsA0AXnAekN1JMQtj3ljBxamTVckZXFKW3Xl_A/viewform

31. ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 31

https://docs.google.com/a/fkk.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSff3S2HFi8ConKqtfrTyKez5QRPL5AL5zmDKnY-5H8c3cqW1w/viewform

32. ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 32

https://docs.google.com/a/fkk.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSebNJv2sS3-pVOfyCDVLDBJYz3mRvjILML_UGQUgWh8XkU4wA/viewform

33. ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 33

https://docs.google.com/a/fkk.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSdc8RTqW055ZUhh4h16q34VXP9-xn8UqEcTj8kMFF5LRjUkqg/viewform

 

huayi%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3-%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%ab-%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3-%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%96-%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%89

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กล่มุ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่3

science.m.3.1 science.m.3.2

science.m.3.2

ข้อสอบเรื่องงานและพลังงาน

แนวข้อสอบ o-net วิทยาศาสตร์ ม. 3

เฉลยตัวอย่างข้อสอบ O-net ตอนที่ 2

ตัวอย่างข้อสอบ O-NET

ข้อสอบ Pre O-net  PreOnetScienceM3

ตัวอย่างข้อสอบ Pisa  วิทยาศาสตร์

สำหรับนักเรียน ม.3   

สวัสดีค่ะนักเรียน ต่อไปนี้ครูจะนำตัวอย่างข้อสอบของแต่ละหน่วยมาแปะไว้หน้านี้นะคะ นักเรียนคนไหนที่สนใจก็เข้ามาดูได้นะคะ เริ่มจากตัวอย่างข้อสอบเรื่องระบบนิเวศและเรื่องเอกภพที่จะสอบปลายภาคนี้นะคะ

ตัวอย่างข้อสอบระบบนิเวศ รวมข้อสอบระบบนิเวศ

ตัวอย่างข้อสอบเอกภพ รวมข้อสอบเอกภพ

ข้อสอบ Pre O-net  PreOnetScienceM3

เทอมนี้นักเรียน ม. 3 จะต้องสอบ O-Net กันนะคะ กำหนดการสอบวันที่  2-3 กุมภาพันธ์ 2556  นับจากวันนี้ ก็เหลือเวลาอีกไม่นานเลยนะ ครูอยากให้นักเรียนทุกคนให้ความสำคัญกับการสอบกันด้วย เพราะมันจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพของนักเรียนเอง ว่ามีความรู้เปรียบเทียบกับนักเรียน ม.3 ทั่วประเทศเป็นอย่างไรกันบ้าง และที่สำคัญจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเราด้วย ครูเชื่อว่าครูทุกท่าน ทุกกลุ่มสาระได้ตั้งใจสอนพวกเรากันอย่างจริงจัง ดังนั้นครูก็อยากให้พวกเราได้จริงจังกับการเรียน การสอบด้วยเช่นกัน และครูก็ได้จัดทำตัวอย่างข้อสอบ O-Net ให้นักเรียนได้ทบทวนทำกัน โดยครูได้ลิงก์เว็ปไซด์ให้นักเรียนตามเว็ปข้างล่างนี้ ให้นักเรียนเข้าไปทำตรงหัวข้อ “ตัวอย่างข้อสอบ O-Net ม.3” ข้อสอบมีหลายชุด แต่ละชุดก็มีหลายฉบับ แต่ละฉบับจำนวนข้อไม่เท่ากัน เมื่อนักเรียนเข้าไปทำแล้ว สามารถตรวจคำตอบและทราบคะแนนได้ทันที ได้คะแนนเท่าไรโพสต์ให้ครูทราบด้วย โดยโพสต์แจ้งครูได้สองทางคือทาง facebook และ ทางบล็อกครูเอง จะมีคะแนนให้นะคะ

https://61.7.230.203/KM/index.php?board=7.80

หมายเหตุ ใช้ได้กับ IE เท่านั้น ใช้กับ Fierfox ไม่ได้

มีตัวอย่างข้อสอบมาให้จ๊ะ นักเรียน ม.ปลาย ที่สนใจเชิญทางนี้นะ

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

eng_bkk

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์

math_bkk

แนวข้อสอบชีววิทยา

pat2_biology

แนวข้อสอบเคมี

pat2_chemical

แนวข้อสอบฟิสิกส์

pat2_physics


แนวข้อสอบสังคม

social_bkk_esan

แนวข้อสอบภาษาไทย

thai_bkk_esan

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์

vit_onet_all


Advertisements

7 ตอบกลับที่ รวมข้อสอบ

 1. นิรนาม พูดว่า:

  สนุกคับ

 2. นิรนาม พูดว่า:

  ดีมากเลยค่ะ ไว้ใช้ติวนักเรียนได้ …เเต่อยากได้เฉลยค่ะ มีไหมคะ
  รวมข้อสอบเอกภพ

 3. Ka ToEy พูดว่า:

  มีเฉลยไหมค่ะ ?

 4. นิรนาม พูดว่า:

  มีเฉลยไหมค่ะรวมข้อสอบเอกภพ

 5. นิรนาม พูดว่า:

  ให้ประโยชน์มากเลยครับ ขอบคุณมากๆ

 6. น.ส.อดิศา งานลอ เลขที่ 35 ม.3/1 พูดว่า:

  ขอบคุณค่ะคุณครู

 7. นิรนาม พูดว่า:

  เรียนสนุกมากค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s